تقوا پیشه کنید

 

...تقواى الهى پیشه کنید مانند تقواى کسى که شنید و خاشع شد،

و گناه کرد و اعتراف نمود،

و ترسید و به عمل برخاست،

حذرنمود و به سوى طاعت شتافت،

یقین کرد ونیکى پیشه ساخت،

عبرت به او عرضه شد و عبرت گرفت.

او راترساندند و اوترسید،

ممنوع از گناه شد و پذیراى ممنوعیت گشت،

دعوت حق را اجابت کرد و به حق دل داد و از گناه برگشت و توبه نمود،

به هادیان راه اقتدا کرد و به طریق ایشان رفت،

حقیقت به او ارائه شد و او مشاهده کرد،پس شتابان طالب حق شد، و با گریز از زشتى نجات یافت،...

 

تقوا پیشه کنید اى بندگان خدا بخاطر هدفى که شما را براى آن آفریده...

 

خطبه 82 نهج البلاغه

/ 1 نظر / 9 بازدید

امام عزیزم ،سایه ولایتت مستدام .