از همسرانه ها

هوالنور

می گفت قرآن گفته "الرجال قوامون علی النساء" و قوام چوبی است که کنار گیاه می گذارند برای تکیه گاه و مرد یعنی تکیه گاه خانواده اش در زندگی، یعنی جایی که بشود تکیه زد به آن و رشد کرد و قد کشید.

می گفت همان قرآن گفته "لتسکنوا الیها" و این سکونت همان "مسکن " است که پناهگاه است از تمام رنج ها و دردهای بیرون. وقتی بیرون آفتاب داغ باشد یا طوفان به مسکنت می روی، به پناهگاهت و این یعنی زن در زندگی یعنی پناهگاه؛ جایی که بشود در آن به آرامش رسید از تمام سختی ها و مشکلات.

و در زندگی این تکیه گاه می شود عمود خیمه و آن پناهگاه می شود چادر خیمه و هیچ کدام به تنهایی"خانه" نمی سازند.

این روزها دعا کنیم پناهگاه مهربانی باشیم برای تکیه گاه های استوارمان!

/ 1 نظر / 9 بازدید
اسمعیلی

عاااالی بووووود[گل]