پس از حمد حق،

تقدیرات آسمانى همانند دانه هاى باران بیش و کم به هر کسى در زمین بر اساس تقسیم الهى مى رسد،

هرگاه یکى از شما اهل و مال و وجود برادر دینى خود را اضافه تر از خویش دید بر او حسد نورزد...

انسان مسلمانى که به دور از خیانت است به انتظار یکى از دو برنامه نیکو از سوى خداست:

یا خداوند او را به جهان دیگر بردکه در آنجا آنچه نزد خدا دارد براى او بهتر است; یا  اینکه رزق الهى در اهل و مال به همراه دین و شرف به او برِسد...

همانا ثروت و فرزند بهره این جهان، و عمل صالح نصیب انسان در آخرت است...

بنابراین از خداوند نسبت به آنچه شما را از آن برحذر داشته پروا کنید، و از او جدّاً بترسید نه ترسى که محصول عذر و بهانه باشد،
و عمل کنید ولى بدون ریا و خودنمایى، زیرا کسى که براى غیر حق عمل کند خداوند او را براى دریافت
مزد به همان غیر واگذار کند.

رتبت شهیدان، و زندگى با سعادتمندان، و همنشینى با انبیا را از خدا خواهانیم.

 

خطبه 23 نهج البلاغه

/ 0 نظر / 8 بازدید