محبوبترین بندگان

بندگان خدا،

محبوبترین بندگان در پیشگاه خداوند بنده اى است که خداوند به تسلّط بر نفسش او را یارى داده،...

پس اندوه را شعار خود کرده، و خوف از عذاب را تن پوش خویش،

 از این رو چراغ هدایت در دلش روشن شده، و طاعت و عمل براى روز مرگ آماده کرده،

 پس روز قیامت را بر خود نزدیک، و سختى را بر خویش آسان نموده است...

راهش را شناخته، و وارد سلوک مسیر حق شده...

 در بلندترین امور، وجود خود را براى خدا قرار داده، از دستگیری و پاسخ اهل سؤال، تا برگرداندن هر فرعى به اصلش...

مى گوید و مى فهماند، ساکت مى شود و سالم مى ماند...

 عملش را براى خدا خالص کرده ...

خود را ملزم به عدالت کرده، و اوّل عدلش نفى هوا از نفس خود است...

عنانش را به دست قرآن داده، و قرآن رهبر و پیشواى اوست. فرود مى آید آنجا که بار و بُنه قرآن فرود آید، و منزل مى گیرد آنجا که قرآن منزل کند....

 

 

خطبه 86 نهج البلاغه

/ 0 نظر / 6 بازدید